Pensjonerte USA politikere og generaler og professorer er mest troverdige da de ikke har noen stilling og miste, Folk som er i jobb og spesielt i lederstillinger må holde kjeft og holde seg til mainstream meningene selv om de vet at det i mange tilfeller er nonsens. USA har stor makt og kan sørge for at folk mister jobben. Heldigvis kan de ikke ta fra folk pensjonen enda. Se på USA nå Biden ønsker våpenkonroll og fri abort , og også få slutt på Ukrainekrigen men har ikke noe å si mot de sterke kreftene som egentlitg bestemmer. Det er flatterende å se Stoltenberg som løpegutt for USA og EU lederne. Tyskland vil få det meget tøft til vinteren da de ha gjort seg avhengig av Russisk gass og olje, hvor skal de nå hente olje og gass? Jeg frykter at Norske politikere vil la folk i Norge lide for at Tyskland skal få olje og gass fra oss.

Til Venstre Stoltenberg og i midten Professor Jeferey Sacs til høyre Professor Jon Mersheimer.

Retired US politicians and generals and professors are the most credible as they have no position and lose, People who are in work and especially in leadership positions have to shut up and stick to the mainstream opinions even though they know that in many cases it is nonsense. The US has great power and can ensure that people lose their jobs. Fortunately, they cannot take away people's pensions yet. Look at the US now. Biden wants gun control and free abortion, and also to end the Ukraine war, but has nothing to say against the strong forces that decide on their own. It is flattering to see Stoltenberg as a running boy for the US and EU leaders. Germany will have a very tough time in the winter as they have become dependent on Russian gas and oil, where will they now get oil and gas? I fear that Norwegian politicians will let the people of Norway suffer so that Germany will get oil and gas from us.

Skroll til toppen