Ukrainere fra Kharkov hadde søkt tilflukt i den Russiske byen Belgorod , men ble bombet med raketter fra Ukraina. Raketene som ble brukt var av typen SS-21 SCARAB. Minner om at våpen gitt av EU ikke skal brukes mot Russisk område det er lovet av Zelskyy.

Den Russiske byen Kursk ble også bombet. Norge har gitt Ukraina 10 Miliarder kroner til gjenoppbyging, det er 10 000 milioner kroner det samme som landbruksoppgjøret kostet. Men hvordan kan man sikre at pengene ikke havner hos korrupte ledere i ett slikt land. Men det skal godkjennes av rejeringen først og det tror og håper ikke hender. Norge bidrar til at krigen forlenges og at Russland bruker mere og kraftigere skyts. Ved å gi disse miliardene til Ukraina vil de i praksis bety det samme som gi miliardene til USA.

Norge må bruke sin makt og jeg trodde uavhengighet til å tvinge Zelskyy til forhandlinger. Det vil si Den Norske rejering må slutte å ta ordre fra Stoltenberg og USA. Kan det være slik at de blir presset til det eller bondefanget. (bondefanget vil i denne sammenheng bety at man f.eks spør om vann og etter å ha drukket vannet så spør man om mat , osv)

In English:

Ukrainians from Kharkov had sought refuge in the Russian city of Belgorod, but were bombed with rockets from Ukraine. The rockets used were of the type SS-21 SCARAB. Reminds that weapons provided by the EU should not be used against Russian territory as promised by Zelskyy.

The Russian city of Kursk was also bombed. Norway has given Ukraine NOK 10 billion for reconstruction, which is NOK 10,000 million, the same as the agricultural settlement cost. But how can one ensure that the money does not end up with corrupt leaders in such a country. But it must be approved by the government first and I believe and hope that will not happen. Norway is contributing to the prolongation of the war and Russia's use of more and more powerful missiles. By giving these billions to Ukraine, they will in practice mean the same as giving the billions to the United States.

Norway must use its power and I thought independence to force Zelskyy into negotiations. This means that the Norwegian government must stop taking orders from Stoltenberg and the US. Could it be that they are being pressured into it or captured by the peasants.
(the peasant catch in this context means that you ask for water, for example, and after drinking the water you ask for food, etc.)
Skroll til toppen