Disse vil ikke avslutte krigen

Dersom Russland vinner krigen i Ukraina så kan det få som konsekvens at Natosjef Stoltenberg og Utenriksminister Anniken Huitfeldt samt President Biden mister annsikt og kan bli vraket fra sine stillinger. For vanlige folk betyr det bare at det blir krav om at sanksjonene mot Russland må opphøre slik at bensinprisen og matvareprisen og strømprisen blir normal igjen. Det er USA og Storbritannia som ikke vil ha fred, de vil holde på til Russland blir såpass svekket at USA kan begynne å bygge opp igjen sin økonomi på bekostning av Norge og EU. Vestlig presse må slutte med å spre løgner og faktisk fortelle sannheten. USA og Norge og EU har investert mange milliarder i at Ukraina skal vinne krigen og det kan også være en årsak til at de ikke vil ha slutt på krigen og starte forhandlinger. I mars i år ble Putin og Zelenskiy enige om våpenhvile og at Ukraina skulle være nøytralt, så da var de nær ved å forhandle men Zelenskiy ble nektet av England og USA. dette er krig som ikke har noe med vanlige folk å gjøre bare slike som Biden og Stoltenberg . Disse lederne har mye blod på hendene og er årsaken til at krigen fortsetter og fortsetter.

These can end the war

If Russia wins the war in Ukraine, the consequence may be that NATO chief Stoltenberg and Foreign Minister Anniken Huitfeldt as well as President Biden lose face and may be ousted from their positions. For ordinary people, it only means that there will be a demand that the sanctions against Russia must end so that the price of petrol and the price of food and the price of electricity will return to normal. It is the USA and Great Britain that do not want peace, they want to hold on until Russia is weakened enough that the USA can start rebuilding its economy at the expense of Norway and the EU. Western press must stop spreading lies and actually tell the truth. The USA and Norway and the EU have invested many billions in Ukraine winning the war and that may also be a reason why they do not want to end the war and start negotiations. In March this year, Putin and Zelenskiy agreed on a cease-fire and that Ukraine should be neutral, so then they were close to negotiating, but Zelenskiy was refused by England and the United States. this is war that has nothing to do with ordinary people, only the likes of Biden and Stoltenberg. These leaders have a lot of blood on their hands and are the reason the war goes on and on.
Skroll til toppen