Vestlige militær-eksperter hevder hele tiden at Ukraina vinner denne krigen. Pensjonerte Økonomieksperter og militæreksperter derimot sier at Russland vinner. Da er det nærliggende å tro at pensjonistene er mest troverdige og ikke har noen betalt agenda. Russland blir jo også feilaktig beskyldt for å uprovosert starte denne krig. Sannheten er den at krigshandlingene startet allerede i 2008 og var i høyeste grad provosert fram av USA Nato og England. President Putin ble også lovet at Ukraina ikke skulle inn i Nato, noe som ble ignorert av USA England og Tyskland og Frankrike. Derfor trekte Putin tilbake styrkene sine og ikke gikk så langt som til Kyiv. Og tiligere ble president i Ukraina styrtet ved kupp på Maidan isenesatt av Viktoria Nuland USA. Ny rejering ble insatt med PresidenZelenskyy som lovet fred med Russland. Viktoria Nuland bestemte hvem som skulle sitte i denne regjering. Hun er nå ifølge Douglas McGregor oppsakt i det stille da hun begynte å bli en belastning for Biden rejeringen.

Allt dette er bevist av Jefferey Sachs og Professor Jhon Mearheimer USA med flere og i også innrømmet av flere pro-vestlige politikere. Så vestlig presse og da spesielt England må slutte å si at denne krigen er uprovosert. President Zelenskyy sier at de har mistet 32000 soldater mens McGregor sier at de har mistet 350 000-400 000. Dersom Zelenskyy snakker sant så trenger de ikke mobilisere, noe som de har store problemer med.

LENKE Jhon Mearsheimer Jhon Mearsheimer

Lenke Jefferey Sachs Jefferey Sahs se også Pensjonert General Douglas McGregor

Se på denne side https://dokement.com/politikerstyrte-sanksjoner-mot-russland-2/

In English;

Western military experts constantly claim that Ukraine is winning this war. Retired economic experts and military experts, on the other hand, say that Russia is winning. Then it is natural to believe that the pensioners are the most trustworthy and have no paid agenda. Russia is also wrongly accused of starting this war unprovoked. The truth is that the hostilities started as early as 2008 and were largely provoked by the US, NATO and England. President Putin was also promised that Ukraine would not join NATO, which was ignored by the United States, England, Germany and France. Therefore, Putin withdrew his forces and did not go as far as Kyiv. And in addition, the president of Ukraine was overthrown in a coup on the Maidan, put on ice by Viktoria Nuland USA. Shee is i fired becauce she is a treth for Biden, say Dauglas McGregor. A new government was installed with PresidenZelenskyy who promised peace with Russia. Viktoria Nuland decided who would sit in this government. All this has been proven by Jefferey Sachs and Professor Jhon Mearheimer USA and others and also admitted by several pro-Western politicians. So the western press and especially England must stop saying that this war is unprovoked. President Zelenskyy says that they have lost 32,000 soldiers, while McGregor says that they have lost 350,000-400,000. If Zelenskyy is telling the truth, they do not need to mobilize, which they have major problems with.

Russland har verdens beste luftvernsystem. S400 selenke under her.

https://www.worlddefencenews.com/s-400-missile/#:~:text=Long%20Range%3A%20The%20S%2D400,engaging%20targets%20at%20long%20distances.

Skroll til toppen