Bør Ukraina president Zelenskyy kappitulere og dermed få slutt på krigen. Mye tyder på at Russland nå vil få full kontroll i deler av Ukraina. Dersom de kapitulerer og skriver kontrakt om at Donesk og Lugansk samt Krim og som beboes av 80% Russere fra nå av er Russisk område så blir det slutt på krigen da kan heller ikke hverken Ukraina eller Russland fortsette med gerilla krig. Det ville spare mye død og lidelse og burde vært gjort før det gikk så lang som det er gjort. Mange Pensjonister og lavlønte vil da få Russisk lønn og Pensjon som er mye bedre enn Ukrainsk. Men det virker som Nato og EU og USA og ikke mist England ønsket at krigen skulle fortsette slik at partene reduserte hverandre. Faren for cyperangrep mot Norge og spesiellt Danmark er nå stor da begge land har vist seg som fientlige mot Russland. Problemet med Cyberkrig er at man vet ikke hvem som står bak med sikkerhet, Faktisk så kan man framstå med falske ip-adresser slik at man f.eks. kan være i USA og frmstå som Russisk hakker og da vil Russland få skylda. Men i Russland har FSB arestert og fengslet mange som har drevet med cyberkriminalitet på servere, Etter dette ble cyberangrepene fra Russland sterkt redusert.

Should Ukrainian President Zelenskyy capitulate and thus end the war. There are many indications that Russia will now have full control in parts of Ukraine. If they capitulate and sign a contract stating that Donetsk and Lugansk as well as Crimea and which are inhabited by 80% Russians from now on are Russian territory, then the war will end, then neither Ukraine nor Russia can continue with guerrilla war. It would save a lot of death and suffering and should have been done before it went as far as it is done. Many pensioners and low-wage earners will then receive a Russian salary and pension that is much better than Ukrainian. But it seems that NATO and the EU and the US and not lost England wanted the war to continue so that the parties reduced each other. The danger of cyber attacks against Norway and especially Denmark is now great as both countries have proved hostile to Russia. The problem with Cyber ​​War is that you do not know who is behind it with security. In fact, you can appear with fake IP addresses so that you e.g. can be in the US and appear as a Russian hacker and then Russia will be blamed. But in Russia, the FSB has arrested and imprisoned many who have engaged in cybercrime on servers. After this, cyber attacks from Russia were greatly reduced.
Skroll til toppen