Stoltenbergs håpløse kabal.

Stoltenbergs håpløse kabal

 1. Ukraina kan ikke bli med i Nato dersom de er i krig.
 2. Ukraina har ikke mulighet til å vinne krigen mot Russland.
 3. Da Russland vinner krigen kan ikke Ukraina bli med i Nato.
 4. Nato kan ikke direkte bli en part i krigen.
 5. Eneste muligheten er at Russland taper krigen da kan Ukraina bli med i Nato.
 6. Eneste mulighetene for at Russland kan tape krigen er dersom Nato kjemper på Ukraina sin side og selv da er det uvisst om Russland kan beseires. Krigen hittil har vist at Russland har overlegne luft forsvarssystem og supersoniske missiler samt en krigsindustri som kan levere ammunisjon og utstyr mye bedre enn Vesten. De har også betydelig flere soldater som er veltrente. Dersom Nato går aktivt inn så vil mange natosoldater komme hjem i kister og det er ikke Nato tjent med. En annen fare er at atomvåpen skal bli brukt.

Verden og Europa er best tjent med at det blir avsluttet på Russlands vilkår. Det er ingen beviser for at Russland har ambisjoner om å innvandre flere land. Få slutt på sanksjonene og akseptere at vi har flere stormakter og at USA må godta dette. Vi må huske på at krigen var i høyeste grad fremprovosert av USA og gjentatt av EU landene og NATO. Se MISK1 og 2 avtalene som ble sabotert av USA og Ukraina og UK.

Stoltenberg's hopeless cabal

  1. Ukraine cannot join NATO if they are at war.
  2. Ukraine has no chance of winning the war against Russia.
  3. When Russia wins the war, Ukraine cannot join NATO.
  4. NATO cannot directly become a party to the war.
  5. The only possibility is that Russia loses the war, then Ukraine can join NATO.
  6. The only possibility that Russia can lose the war is if NATO fights on Ukraine's side and even then it is uncertain whether Russia can be defeated. The war so far has shown that Russia has superior air defense systems and supersonic missiles as well as a war industry that can supply ammunition and equipment much better than the West. They also have significantly more soldiers who are well trained.
    If Nato actively intervenes, many Nato soldiers will come home in coffins and that does not benefit Nato. Another danger is that nuclear weapons will be used.

The world and Europe are best served by it ending on Russia's terms. There is no evidence that Russia has ambitions to immigrate more countries. End the sanctions and accept that we have several great powers and that the US must accept this. We must remember that the war was to the highest extent provoked by the USA and repeated by the EU countries and NATO. See the MISK1 and 2 agreements that were sabotaged by the USA and Ukraine and the UK.

Hits: 15