Insidehandel eller misstanke om.

Dersom en mann kjøper aksjer f.eks. I våpenindustrien så er det opplagt at dersom man følger med i internasjonale forhold og spesielt Ukraina og Nato USA vil disse aksjer øke i verdi. Og er man utenriksminister eller statsminister så er det opplagt at man har informasjon som ikke er forenlig med det å handle aksjer . Er man gift med en utenriksminister så vil man nyte godt av fortjenesten på slik handel og man er i dette tilfelle krigsprofitør på lik linje med ektemannen.

En statsråd eller statsminister eller sitter i en kommite og har aksjer børe disse fryses. Ved inntredelse av en slik stilling og bør det også være oversikt på nettet over den respektive porteføljen slik at velgere kan se hva de investerer i.

Dersom en mann kjøper aksjer feks. I våpenindustrien så er det opplagt at dersom man følger med i internasjonale forhold og spesielt Ukraina og Nato USA vil disse aksjer øke i verdi. Og er man utenriksminister eller statsminister så er det opplagt at man har informasjon som ikke er forenlig med det å handle aksjer . Er man gift med en utenriksminister så vil man nyte godt av fortjenesten på slik handel og man er i dette tilfelle krigsprofitør på lik linje med ektemannen.

En statsråd eller statsminister eller komite medlem som har aksjer børe fryse disse ved inntredelse av en slik stilling og det må være oversikt på nettet over den respektive porteføljen slik at velgere kan se hva de investerer i.

I USA er politikernes eierskap i selskaper offentlig tilgjengelig.

Arbeiderpartiet har signalisert at nå er det vanlige folk sin tur, og da bør jo også statrådene være vanlige folk . Velgerne kan ikke ha tillit til statsråder som ikke setter seg inn i regler og virkelighet. Både fiske Industri og våpenindustri har vært agenda i myndighetens møter i de siste årene og Både Erna Solberg og Anniken Huitfeldt har hatt førstehånds informasjon om disse selskapene.

If a man buys shares e.g. In the arms industry, it is obvious that if you keep up with international affairs and especially Ukraine and NATO USA, these shares will increase in value. And if you are foreign minister or prime minister, it is obvious that you have information that is not compatible with trading shares. If you are married to a foreign minister, you will benefit from the profit from such trade and in this case you are a war profiteer on an equal footing with your husband. A minister or prime minister or sits on a committee and has shares, these should be frozen. Upon entry into such a position and there should also be an overview of the respective portfolio online so that voters can see what they are investing in. If a man buys shares e.g. In the arms industry, it is obvious that if you keep up with international affairs and especially Ukraine and NATO USA, these shares will increase in value. And if you are foreign minister or prime minister, it is obvious that you have information that is not compatible with trading shares. If you are married to a foreign minister, you will benefit from the profit from such trade and in this case you are a war profiteer on an equal footing with your husband. A cabinet minister or prime minister or committee member who holds shares should freeze these upon taking up such a position and there must be an overview of the respective portfolio online so that voters can see what they are investing in. In the US, politicians’ ownership of companies is publicly available. The Labor Party has signaled that now it is the turn of ordinary people, and then the state councils should also be ordinary people. Voters cannot have confidence in ministers who do not familiarize themselves with the rules and reality. Both the fishing industry and the weapons industry have been on the agenda in the authority’s meetings in recent years, and both Erna Solberg and Anniken Huitfeldt have had first-hand information about these companies.

Hits: 10