Borten Moe går av.

Statsråd Borten moe går av som statsråd og journallistene stilte kun avtalte snille spørsmål.

Innsidehandel?

Når Borten Moe satt i regjering og var i møter der det ble bestemt at Ukraina skulle få store mengder ammunisjon fra Norge, så er det innlysende att det vil komme fra Kongsberg-gruppen og Namo. Moe kjøpte så aksjer for nesten en halv million kroner, noe habilitet reglene fraråder på det sterkeste.

Da er dette ikke bare insidehandel men også krigsprofitør-handling og ikke forenelig med å være folkevalgt. Har vi så grådige statsråder at de må jukse og spekulere for å kare til seg mere, er ikke lønna på 1,58 milion nokk.

Det bør også ses på om Borten Moe tidligere kjøpte eller har aksjer i Strømselskaper da han også har vært sentral der. Og strømselskapene har også hatt en stor prisvekst pga. Krigen i Ukraina.

I USA har de offentliggjort en link som viser aksje eiere i våpenprodusent selskaper og det bør Norge gjøre også slik at velgere kan se og gjøre seg opp en mening om politisk kandidater er til å stole på.

Regner med at økokrim vil gjøre jobben sin slik at det blir slutt på denne grådigheten, de bør undersøke om det er flere i rejeringen og på Stortinget har kjøpt aksjer i Kongsberg-gruppen eller Nano.

Borten Moe handlet aksjer gjenom sitt selskap:

Skjefstad Vestre AS.

Minister Borten moe is stepping down as minister and the journal lists only asked agreed kind questions.

Insider trading?

When Borten Moe was in government and was in meetings where it was decided that Ukraine would receive large quantities of ammunition from Norway, it is obvious that it will come from the Kongsberg group and Namo. Moe then bought shares for almost half a million kroner, which the rules of competence strongly advise against.

Then this is not only insider trading but also war profiteer action and not compatible with being elected by the people. If we have ministers so greedy that they have to cheat and speculate to get more, the salary of 1.58 million is not enough.

It should also be looked at whether Borten Moe previously bought or has shares in Strømselskaber as he has also been central there. And the electricity companies have also had a large price increase due to The war in Ukraine.

In the USA, they have published a link that shows share owners in arms manufacturing companies, and Norway should do the same so that voters can see and make up their own minds about whether political candidates can be trusted.

I expect that ecocrime will do its job so that this greed will end, they should investigate whether there are more people in the government and in the Storting who have bought shares in the Kongsberg group or Nano.

Borten Moe traded shares through his company:

Skjefstad Vestre AS.

Hits: 24